Algemene voorwaarden

Basisvoorwaarden

1. Begrippen
Individuele scholing
Het geven van Scholing op basis van inschrijving door individuen voor een tevoren door Opdrachtnemer aangeboden Scholing
Maatwerk
Het geven van Scholing op maat op basis van een ‘Overeenkomst voor het verzorgen van een Deskundigheidsbevorderende activiteit’.
Opdrachtnemer
De Martini Academie, onderdeel van het Martini Ziekenhuis (MZH), juridisch gevormd in de Stichting Martini Ziekenhuis, gevestigd te Groningen.
Opdrachtgever
Een natuurlijk persoon of rechtspersoon waarmee een overeenkomst wordt gesloten betreffende scholing uitgevoerd/geleverd door het MZH.
Overeenkomst
De overeenkomst waarin Opdrachtnemer de verplichting op zich neemt om Opdrachtgever dan wel op verzoek van Opdrachtgever individuen Scholing te geven en die tot stand komt door middel van inschrijving door Opdrachtgever via de website van de Martini Academie of door middel van het aangaan van de overeenkomst zoals opgenomen in Bijlage 1.
Scholing
Het geven van cursussen, trainingen en andere vormen van deskundigheidsbevorderende activiteiten (zoals bijvoorbeeld een klinische les, een workshop of een refereerbijeenkomst), dan wel advisering in de ruimste zin van het woord, hierna allemaal te noemen: “Scholing”.
Scholingsgeld
De vergoeding die Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigd is vanwege de door Opdrachtnemer te geven/gegeven Scholing.

2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Opdrachtnemer en een opdrachtgever betreffende deelname of opdracht tot scholing, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
2.3. Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
2.4. Algemene (inkoop)voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

3. Prijzen
3.1. Prijzen zoals vermeld op de website van de Martini Academie zijn bindend tenzij tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever schriftelijk een andere prijs is overeengekomen. Opdrachtnemer heeft het recht zijn prijzen te allen tijde te wijzigen, met dien verstande dat na bevestiging van een opdracht de op dat moment geldende of overeengekomen prijs zal blijven gelden, tenzij de scholing wordt geannuleerd en naar een latere datum wordt verschoven, in welk geval de ten tijde van de nieuwe bevestiging geldende prijs van toepassing zal zijn.
3.2. De reis- en arrangement-/verblijfkosten alsmede literatuur in verband met deelname aan de scholing zijn in het Scholingsgeld niet begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.

4. Betaling
4.1. Bij online inschrijving voor Scholing via de website van de Martini Academie dient betaling voor Scholing op de daar aangegeven wijze bij inschrijving te geschieden. Zonder deze betaling komt geen inschrijving tot stand.
4.2. Voor Maatwerk brengt Opdrachtnemer het door Opdrachtgever verschuldigde Scholingsgeld in rekening door middel van een factuur. Opdrachtgever dient het verschuldigde Scholingsgeld te voldoen binnen 30 dagen na factuurdatum op de door Opdrachtnemer aangegeven wijze.
4.3. Indien Opdrachtgever voor Maatwerk niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en is Opdrachtnemer gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen alsmede alle in redelijkheid gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten. Indien na een eerste herinneringsfactuur het openstaande bedrag nog niet (geheel) is voldaan, wordt door een incassobureau de vordering door middel van een tweede herinnering verstuurd en bijbehorende kosten in rekening gebracht.

5. Ontbinding en opschorting
5.1. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zijn bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang schriftelijk te ontbinden indien:
- de ander in staat van faillissement wordt verklaard;
- de onderneming van de ander geliquideerd of gestaakt wordt;
- de ander surseance van betaling vraagt of verleend wordt;
- beslag is gelegd op bedrijfseigendommen of zaken van de ander.
5.2. De Overeenkomst die tot stand is gekomen op afstand (bijv. via de website van Opdrachtnemer) kan door Opdrachtgever, zijnde een consument, zonder opgave van redenen worden ontbonden binnen een termijn van veertien dagen nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen overeenkomstig artikel 15. De Opdrachtgever, zijnde een consument, voert het ontbindingsrecht uit door een daartoe strekkende ondubbelzinnige schriftelijke verklaring (bijv. een brief of e-mail) aan Opdrachtnemer uit te brengen. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder consument verstaan: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.
5.3. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk te ontbinden:
- in het geval Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting voldoet;
- in het geval Opdrachtgever zich tijdens de Scholing zodanig gedraagt dat van Opdrachtnemer in redelijkheid niet kan worden verlangd Opdrachtgever nog langer tot de Scholing toe te laten.
5.4. Indien Opdrachtnemer op het moment van ontbinding van de overeenkomst reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft geleverd, kan Opdrachtgever de overeenkomst slechts partieel ontbinden, namelijk uitsluitend voor dat gedeelte van de overeenkomst dat door Opdrachtnemer nog niet is uitgevoerd. Bedragen die Opdrachtnemer voorafgaand aan de ontbinding aan Opdrachtgever heeft gefactureerd in verband met de prestaties welke Opdrachtnemer ter uitvoering van de overeenkomst reeds heeft verricht, blijven door Opdrachtgever verschuldigd en zijn met ingang van de datum van ontbinding opeisbaar.

6. Aansprakelijkheid
6.1. Opdrachtnemer spant zich in de opdrachten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
6.2. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever voor enige schade behoudens voor schade als gevolg van opzet en/of grove schuld aan de kant van Opdrachtnemer.
6.3. Enige aansprakelijkheid aan de zijde van Opdrachtnemer, is beperkt tot het bedrag dat voor de opdracht, waarbij zich de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft voorgedaan, in rekening is gebracht of, wanneer het een duurovereenkomst betreft, het Scholingsbedrag dat over een periode van 3 maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis verschuldigd was.
6.4. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
6.5. Opdrachtnemer zal niet aansprakelijk worden gesteld door Opdrachtgever indien de Opdrachtgever de mogelijkheid heeft ter zake rechtstreeks zijn eigen verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.
6.6. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die een gevolg is van het opvolgen en/of interpreteren door Opdrachtgever van instructies of aanwijzingen zoals aangeduid in bijvoorbeeld schriftelijk cursusmateriaal of mondeling door een docent of begeleider tijdens de scholing gegeven, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Opdrachtnemer
6.7. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in het aangeboden cursusmateriaal.

7. Certificering
Opdrachtnemer verstrekt alleen een certificaat wanneer het niveau van de deelnemer minimaal als voldoende getoetst is.
Een bewijs van deelname wordt alleen verstrekt wanneer de deelnemer aan minimaal 80% van de bijeenkomsten heeft deelgenomen en 100% van de eventuele opdrachten gemaakt, tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald.

8. Vertrouwelijkheid
8.1. Beide partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
8.2. Opdrachtgever van Maatwerk staat ervoor in dat ook de cursisten bij deze Scholing zich aan deze verplichting zullen houden.
8.3. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld, of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
8.4. Deze verplichting is neergelegd in artikel 272 van het Wetboek van Strafrecht en geldt ook na beëindiging van de Overeenkomst.

9. Intellectueel eigendom
9.1. Het auteursrecht en alle andere rechten van intellectuele eigendom op het door Opdrachtnemer ter beschikking gestelde of uitgegeven scholingsmateriaal (zoals bijvoorbeeld brochures en/of trainingsmateriaal, rapporten, adviezen, modules), berust bij Opdrachtnemer, tenzij een andere rechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer is het voor Opdrachtgever niet toegestaan gegevens hieruit openbaar te maken, te publiceren, op welke wijze dan ook te vermenigvuldigen of ter kennis van derden te brengen.
9.2. Alle door Opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals bijvoorbeeld scholingsmateriaal, zijn uitsluitend bestemd voor eigen gebruik van Opdrachtgever.
9.3. Opdrachtgever voor Maatwerk heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de Overeenkomst. In geval van tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.
9.4. Opdrachtgever behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

10.
10.1. De Overeenkomst en de algemene voorwaarden kunnen slechts bij onderlinge schriftelijke overeenstemming van beide partijen worden gewijzigd.
10.2. Het is geen der partijen toegestaan haar rechten en verplichtingen onder de Overeenkomst en onder de algemene voorwaarden over te dragen aan een derde zonder de uitdrukkelijke toestemming van de andere partij.

11. Geschillenregeling

11.1 Alle geschillen die uit of naar aanleiding van de uitvoering van de Overeenkomst en/of de algemene voorwaarden voortvloeien, zullen partijen eerst op minnelijke wijze trachten op te lossen.
11.2 Wanneer Opdrachtgever van mening is dat een minnelijk oplossing van het geschil niet mogelijk lijkt, kan Opdrachtgever het geschil voorleggen aan de Klachtencommissie Onderwijs Martini Academie overeenkomstig de Klachtenregeling Onderwijs.
11.3 Nadat een minnelijke oplossing niet mogelijk is gebleken kan een geschil ook worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Noord-Nederland.
11.4 Op de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 
Aanvullende voorwaarden van toepassing op opleiding met open inschrijving.

12. Aanmelding en opdrachtaanvaarding open aanbod
12.1. De Opdrachtgever kan zich op elk moment aanmelden voor een deelnemersplaats via MartiniWijzer. Tot een vastgestelde datum, zoals beschreven in de cursusbeschrijving, is er sprake van standaard inschrijving, op basis van het scholingstarief.
12.2. Mochten er na de sluitingsdatum van de standaard inschrijving nog deelnemersplaatsen (over) zijn, dan kan in de meeste situaties na-inschrijving mogelijk zijn. Voor een na-inschrijving wordt 45 euro extra in rekening gebracht.
12.3. De mogelijkheid van na-inschrijving is beperkt mogelijk tot uiterlijk 1 week voor aanvang van de cursus in overleg met het secretariaat van de Martini Academie.
12.4. Na aanmelding en betaling via Martiniwijzer ontvangt opdrachtgever een automatische bevestiging per email.
12.5. In het geval de Scholing alsnog wordt geannuleerd, zal Opdrachtnemer hiervan uiterlijk 3 werkdagen na de sluitingsdatum van de standaard inschrijving aan Opdrachtgever mededeling doen.
12.6. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing vanaf het moment van aanmelding voor een scholing of het aangaan van een overeenkomst voor Maatwerk.

13. Annulering door Opdrachtgever en vervanging
13.1 Wanneer Opdrachtgever de Scholing wil annuleren, geldt het volgende:
- als de annulering plaatsvindt langer dan 4 weken voor aanvang van de Scholing, worden geen kosten in rekening gebracht;
- bij een annulering tussen 2 en 4 weken voor aanvang van de Scholing zal de helft van de kosten in rekening worden gebracht;
- bij annulering korter dan 2 weken voor aanvang van de Scholing zullen de volledige kosten (met uitzondering van de materiaalkosten) in rekening worden gebracht.
Zulks onverminderd het bepaalde in artikel 5.2.
13.2 Wanneer een deelnemer annuleert na de sluitingsdag van de standaard inschrijving en zelf voor een vervanger zorgt, waarbij hij de vervanger instrueert over eventuele minimaal 3 werkdagen voor aanvang van de scholing aan het secretariaat van de Martini Academie doorgeeft, kan deze vervanger zonder extra kosten aan de scholing deelnemen.

14. Annulering door Opdrachtnemer
14.1. Uiterlijk 3 werkdagen na de sluitingsdatum van de standaard inschrijvingen bepaalt Opdrachtnemer of de betreffende scholing doorgaat. Bij niet doorgaan van de scholing ontvangen de eerder aangemelde deelnemers onmiddellijk bericht.
14.2. Annuleringen worden per email met verzoek om leesbevestiging gecommuniceerd.
14.3. In het geval er geen deelnemersplaats wordt toegewezen of de scholing niet doorgaat omdat bijvoorbeeld het aantal aanmeldingen te laag is, door ziekte of andere verhindering van de docent of andere door Opdrachtnemer niet te beïnvloeden omstandigheden, vervalt de betalingsverplichting. Opdrachtnemer kan in dergelijke gevallen van overmacht niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen, ongeacht de termijn waarop de scholing wordt geannuleerd.

15. Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever komt tot stand door een schriftelijke bevestiging, al dan niet per e-mail. 
Aanvullende voorwaarden van toepassing op opleiding voor één specifieke werkgever (maatwerkscholing).

16. Aanmelding en opdrachtaanvaarding
16.1. Opdrachtnemer aanvaardt slechts die opdrachten, waarvoor het de kwalificaties bezit. De in een opdracht in te zetten medewerkers van Opdrachtnemer dienen door kennis, ervaring en persoonlijke eigenschappen op doelmatige wijze aan die opdracht te kunnen werken.
16.2. De door Opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 1 maand, tenzij anders aangegeven.
16.3. Indien de Opdrachtgever akkoord gaat met de offerte en er een docent/ trainer is gevonden, wordt de geplande scholingsdatum/data definitief vastgesteld door Opdrachtnemer in overleg met Opdrachtgever.
16.4. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever, geldt dat Opdrachtnemer gerechtigd is schriftelijk met inachtneming van een termijn van ten minste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien Opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, is Opdrachtgever gerechtigd binnen dertig dagen na de kennisgeving de overeenkomst te beëindigen.

17. Wijzigingen van de opdracht en meerwerk
17.1. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht zich feiten of omstandigheden voordoen, die aan de oorspronkelijke bereikte wilsovereenstemming afbreuk (zouden) doen, dan wordt hierover tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tijdig overleg gepleegd, teneinde de afspraken aan de gewijzigde situatie aan te passen.
17.2. Indien Opdrachtnemer op verzoek of met voorafgaande instemming van de Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever worden vergoed volgens de tarieven van Opdrachtnemer.
17.3. Opdrachtnemer is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
17.4. Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel 18.2 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening en de wederzijdse verantwoordelijkheden van opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen worden beïnvloed.
17.5. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor Opdrachtgever nimmer grond voor ontbinding of beëindiging van de overeenkomst.
17.6. Opdrachtnemer is gerechtigd om zonder voorafgaande toestemming van de wederpartij benodigd meerwerk uit te (doen) voeren en door te berekenen, indien de kosten van het meerwerk niet meer bedragen dan tien procent (10%) van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag.
17.7. Voor meerwerk of minderwerk dat meer dan tien procent (10%) afwijkt van hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen dienen partijen met elkaar in overleg te treden over de nemen maatregelen. In geval van annulering door de wederpartij zal Opdrachtnemer gerechtigd zijn de tot dan toe gemaakte kosten en geleverde goederen aan de wederpartij te factureren.

18. Tussentijdse beëindiging van de opdracht
Mocht Opdrachtgever de opdracht voortijdig beëindigen zonder dat hier een aan Opdrachtnemer te wijten reden aan ten grondslag ligt dan heeft Opdrachtnemer recht op compensatie van alle door haar in verband met de betreffende opdracht reeds gemaakte en/of verschuldigde kosten (inclusief de kosten van reeds aangegane verplichtingen met derden in het kader van de betreffende opdracht).